Title Image

Home

Två Leaderområden blir ett

Leader nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling vill fortsätta utveckla våra gemensamma landsbygder tillsammans inför programperiod 2023-2027. Detta innebär att vårt område kommer att bestå av 13 fantastiska kommuner.

Logotyp Finansieras av Europeiska Unionen

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

I den kommande programperioden har Sverige valt att tillämpa Leader genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).Målen inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är formulerade i tre allmänna mål:

  • Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för livsmedelstryggheten.
  • Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och klimatrelaterade mål.
  • Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.

 

Mål och principer

De allmänna målen ska nås genom följande särskilda mål, där Leaderåtgärdens roll är att utveckla landsbygden genom att:

”Främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk.”

Eftersom strategins inriktning ska återspegla de behov som har identifierats i området, kan också andra särskilda mål inom fonden vara relevanta. Det är detta som vi arbetar med just nu. Strategin ska också i alla sina delar sträva efter de övergripande principer som gäller inom EU. Det handlar om grundläggande rättigheter och tillgänglighet, men också om hållbar utveckling. 

Är du över 25 år, och vill vara med och påverka utformningen av vår strategi?

Gör vår enkät här:

https://forms.gle/r5WHkViCtw9q3Gko8

Sista dag för att svara på enkäten är den 11 juli

Är du under 25 år, och vill vara med och påverka utformningen av vår strategi?

Gör vår enkät här:

https://forms.gle/bzwUFmF1PWaP6vA2A

Sista dag för att svara på enkäten är den 11 juli